Udlejning - Lejebetingelser

Lejebetingelser
 
1.
 
Mellem lejer og udlejer, er der d.d. indgået aftale om, at lejeren til kortvarig brug lejer det omstående udstyr specificeret ved vareart/model i den anførte lejeperiode.
 
2.
 
Lejeperioden tager sin begyndelse ved udlevering af det lejede udstyr til lejeren, og ophører ved det udlejede udstyrs tilbagelevering til udlejer. Lejeperioden er min. 1 døgn.
 
Udlevering og tilbagelevering af det lejede materiel sker i begge tilfælde fra udlejers forretning. Lejer forestår selv transport fra og til udlejers forretning samt afog pålæsning.
 
Lejer bærer risikoen for hændelig undergang af det lejede i tidsrummet fra overlevering til tilbagelevering. Ved eventuel hel eller delvis hændelig undergang, herunder bortkomst, tyveri m.v. er lejer pligtig til erstatte det lejede med tilbehør til dagsprisen.
 
3.
 
Lejer er pligtig til at betale depositum ved lejeperiodens begyndelse, og udlejer fratrækker i dette depositum leje, rengøring og eventuel erstatning for beskadigede effekter ved lejeperiodens ophør. En eventuel difference i henhold til denne beregning enten i lejers eller udlejers favør erlægges kontant.
 
4.
 
Det lejede tilbageleveres ved lejeperiodens udløb i rengjort stand. Endvidere skal tilbagelevering ske i samme stand som det er modtaget og med samme tilbehør, som det blev modtaget ved lejeperiodens begyndelse.
 
Såfremt tilbageleveringsfristen overskrides, er lejer pligtigt til at betale fortsat leje pr. påbegyndt døgn. Lejer hæfter endvidere for alle udlejers omkostninger, der er forbundet med forsinkelsen, ligesom lejer i enhver henseende bærer risiko og ansvar for det lejede og er erstatningspligtig over for udlejer for udlejers tab forårsaget af forsinkelsen.
 
5.
 
I lejeperioden er lejeren forpligtet til, at
 
-holde det lejede ved lige herunder rengjort,
 
-gøre sig bekendt med, hvorledes det lejede vedligeholdes,
 
-orientere udlejeren om eventuelle defekter, han måtte konstatere ved det lejede,
 
-betale hjælpemidler som fx benzin, olie og andet tilbehørsdele som bor, sandpapir mv. Der må kun anvendes tilbehørsdele, som kan købes hos udlejeren.
 
Reparationer i lejeperioden må alene udføres på udlejers sted eller på et af udlejers anvist sted.
 
6.
 
Lejeren erklærer, at have kendskab til brugen af det lejede, samt nøje at have gennemlæst den betjeningsvejledning, der er udleveret sammen med det lejede.
 
Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til at det lejede benyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for at disse udføres, således at arbejdsmiljølovens bestemmelser, og forskrifter udstedet i henhold hertil, i et og alt overholdes.
 
Lejeren erklærer endvidere, at have undersøgt det lejede og alt tilbehør samt at have modtaget dette i rengjort, forskriftsmæssig og funktionsdygtigt stand.
 
7.
 
Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det lejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse, at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent ved umiddelbar fodgedforretning uden sikkerhedsstillelse.
 
8.
 
Lejer har ikke ret til at videreudleje det lejede, ligesom lejer ikke må overlade brugen af det lejede til andre. Lejer må ikke uden udlejers skriftlige samtykke transportere materiellet udenfor Danmarks grænser.
 
9.
 
Udlejer er ikke ansvarlig for personskade opstået i forbindelse med lejers brug af det lejede og/eller som følger af defekter ved det lejede, medmindre lejer dokumentere, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer. Udlejer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, opstået i forbindelse med lejers brug af det lejede og /eller som følge af defekter ved det lejede som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse.
 
Udlejer er endvidere ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejeren, eller på produkter, hvori i disse indgår.
 
I øvrigt er udlejer ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
 
10.
 
Udlejeren fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle drifttab, arbejdsafbrydelser, avancetab eller øvrigt indirekte tab og økonomiske følgeskader, som måtte følge af lejers brug af det lejede udstyr.
 
11.
 
I det omfang udlejer måtte blive pålagt ansvar for tredjemand, er lejeren forpligtet til at holde udlejer skadesløs i samme omfang, som udlejers ansvar er begrænset efter nærværende betingelser.
 
Måtte der blive fremsat krav mod én af parterne om erstatningskrav, skal denne part straks underrette den anden herom.
 
Udlejer og lejer er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod én af dem på grundlag af en skade/begivenhed, som påstås forårsaget af materiellet.
 
12.
 
Enhver tvist mellem lejer og udlejer som følge af den indgående lejeaftale afgøres efter dansk ret.
 
Enhver tvist afgøres ved hjemsted eller lejers hjemsted eller udlejers valg.
 
Xl-BYG C. Aarslew-Jensen
 
Gaabensevej 44
 
4800 Nykøbing Falster Tlf.: 54853111